Heden, de achttiende december negentienhonderd negentig, verschenen voor mij, Mr. Willem Boon, notaris ter standplaats Zuid-Scharwoude :

 1. de heer Jan Cornelis Boontjes, makelaar, wonende te Schagen;
 2. mevrouw Guurtruida Urbana Henselmans-de Wit, direkteur, wonende te Zuid-Scharwoude; handelend in hoedanigheid van respektievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur van de vereniging Langedijker Winkeliers-, Nering- en Vakvereniging, gevestigd te Zuid-Scharwoude, gemeente Langedijk, hierna te noemen: de vereniging.

De comparanten verklaarden :

 1. De vereniging is opgericht op tweeëntwintig maart negentienhonderd vijf. Zij heeft op grond van Koninklijke Besluiten rechtspersoonlijkheid gehad, doch deze rechtspersoonlijkheid is door tijdsverloop vervallen. De vereniging is thans nog een vereniging met beperkte rechtspersoonlijkheid.

2 . In een buitengewone ledenvergadering, gehouden op zes november negentienhonderd negentig, is besloten de statuten van de vereniging in haar geheel opnieuw vast te stellen en deze te doen opnemen in een notariële akte. Een exemplaar van de notulen van genoemde vergadering is aan deze akte gehecht. Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarden de comparanten dat de vereniging wordt geregeerd door de volgende statuten:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De vereniging is genaamd: ALGEMENE ONDERNEMERSVERENIGING LANGEDIJK.

Zij is gevestigd te Langedijk.

DOEL

Artikel 2.

1 . De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van haar Leden in materiële en niet-materiële zin, op plaatselijk en regionaal niveau.

 1. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. het organiseren van activiteiten die tot dit doel bevorderlijk zijn;
b. het bevorderen van samenwerking met derden en het koôrdineren van aktiviteiten;
c.  het leggen en onderhouden van contacten met en het voorstaan van haar belangen bij overheid en officiële- en particuliere lichamen;
d. alle andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 1. De vereniging heeft derhalve niet tot doel het maken van winst ter verdeling onder de leden.

 

DUUR EN VERENIGINGSJAAR

Artikel 3.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde duur. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.

LEDEN

Artikel 4.

 1. De vereniging kent gewone leden en leden à titre personel. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid worden, wordt daaronder verstaan gewone leden, tenzij het tegendeel blijkt.
 2. Gewone leden zijn zij, die als natuurlijke- of rechtspersoon of als niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap een onderneming drijven in Langedijk of een organisatie vormen van Langedijker ondernemers en van wie, naar het oordeel van de leden, een bijdrage aan het bevorderen van de onderlinge band en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen naar het oordeel van de leden voor de vereniging van wezenlijke betekenis wordt
 3. Leden à titre personel zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd

 

Artikel 5.

 1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten, nadat men schriftelijk een verzoek daartoe bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 2. Leden à titre personel worden op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering benoemd.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
 4. Gewone leden worden voor de uitoefening van het lidmaatschap uitsluitend vertegenwoordigd door hetzij het lid, hetzij een bestuurder, vennoot of procuratiehouder, danwel door een door het bestuur gelijk te stellen vertegenwoordiger.

 

Artikel 6.

1.Het lidmaatschap eindigt:

 • door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon of een niet—rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap lid van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap wanneer haar onderneming ophoudt te bestaan;
 • door opzegging door het lid;
 • door opzegging namens de vereniging;
 • door ontzetting .
  2. Opzegging van het lidmaatschap door het Lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsj aar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving welke vôôr de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten aan het lidmaatschap gesteld mochten De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).
  4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van reden( en) in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst; in de periode dat het Lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
  5 . Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage onverkort door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
  6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 Lid 3 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens het in lid 2 van het onderhavige artikel bepaalde.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 8.

 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
 • jaarlijkse bij dragen van de gewone leden;
 • giften, erfstellingen, legaten; andere baten.
 1. Ieder gewoon lid betaalt een bijdrage, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene ledenvergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. De contributie voor een organisatie van ondernemers zal worden vastgesteld naar rato van de daarbij aangesloten leden.

 

BESTUUR

Artikel 9.

 1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal vij ftien personen. Het aantal bestuursleden zal door het bestuur worden vastgesteld

2 . De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de gewone leden en leden à titre personel der vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd .

 1. De algemene vergadering benoemt een bestuurslid uit een bindende voordracht. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf gezamenlijk handelende leden. De voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping van de algemene vergadering medegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet uiterlijk vierentwintig uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 1. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering, waarin tenminste een gewone meerderheid van de leden tegenwoordig is.
 2. Is geen voordracht opgemaakt of is het bepaalde in het voorgaande lid van toepassing, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus .

Artikel 10. –

 1. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
 1. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
 2. Jaarlijks treedt een/derde deel der bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken roos- ter. De afgetreden leden zijn terstond herkiesbaar.
 3. Bij benoeming in een tussentijdse vacature, neemt de aldus benoemde op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

 

HET BESTUREN VAN DE VERENIGING

Artikel 11.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. De voorzitter danwel diens plaatsvervanger tezamen met de secretaris danwel diens plaatsvervanger vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
 3. Het bestuur is, met inachtneming van het hierna sub 4 gestelde, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt .
 4. Het bestuur heeft de slechts intern werkende goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor:
 • het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, stichten, verbouwen of slopen van registergoederen;
 • het huren, verhuren of op enige wijze vestigen of beëindigen van dergelijke of andere gebruiksrechten van registergoederen;
 • het aangaan van geldleningen, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereni— ging verleend bankkrediet;
 • het aangaan van borgtochten en/ of stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
 • het aangaan van dadingen, akkoorden en compromissen;
 • het voeren van processen, waaronder niet is begrepen het voeren van fiscale procedures, het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in korte gedingen;
 • het aanvragen van het faillissement van de vereniging of van surséance van betaling;
 • het sluiten van arbeidsovereenkomsten; in het algemeen het aangaan van andere rechtshandelingen een bedrag of waarde, zoals nader door de vergadering zal worden vastgesteld, te bovengaande , waarbij handelingen tussen dezelfde partijen binnen het tijdsbestek van één maand verricht als één handeling zullen gelden.

 

Artikel 12.

 • . Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering ( jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in de vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid.
 • De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
 • Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bij staan.
 • Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken, haar desgewenst de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 • Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag strekt het bestuur tot décharge.
 • Indien de goedkeuring en rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerstbenoemde commissie. Binnen een maand na benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 13.

 1. De algemene vergaderingen worden bij eengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
 2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls dit schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/ tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
 3. Na ontvangst van een verzoek als in I id 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bij eenroeping van een algemene vergadering op een termijn niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bij eenroe- — ping binnen veertien dagen, nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven , zullen de verzoekers zelf tot die bij eenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bij eenroept.

 

STEMRECHT

Artikel 14.

 1. Alle gewone leden en alle leden à titre personel hebben toegang tot de algemene vergadering. Alle gewone leden en alle leden à titre personel hebben daar ieder één stem. Voor ondernemingen welke deel uit maken van een fiscale of economische eenheid kan slechts één gezamenlijke stem worden uitgebracht. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
 1. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 2. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Is bij de voorafgaande stemming het grootste aantal stemmen op meer dan twee personen uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

 1. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meer— derheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk ge— schiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

 

Artikel 15.

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal de vice-voorzitter als leider van de vergadering optreden. Ontbreken beiden dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als leider van de vergadering op.
 2. Van het ter algemene vergadering verhandelde moeten door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen worden gemaakt .

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 16.

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping moet tenminste veertien dagen bedragen.
 • Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wij ziging( en) woordelijk is ( zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 • Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waar tenminste een zodanig aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, als tezamen bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste twee/ derde van het door alle leden gezamenlijk uit te brengen totaal aantal stemmen, met een meerderheid van tenminste twee/ derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Is niet het vereiste aantal leden zoals hierboven bedoeld aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigende leden kan worden besloten, mits met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 17.

Het in artikel 16 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 18 .

 1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten te deponeren ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen welk gebied de vereniging haar domicilie heeft .

 

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19.

1 . Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste twee/ derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/ vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zij n.

 1. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde 1eden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste veertien dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 2. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 3. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. . Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor de door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereni- ging overeenstemmen.
 1. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht .
 2. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam de woorden ” in Liquidatie” worden toegevoegd.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 20.

1 . De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaat- schap, de introduktie, het bedrag der contributies en extra gelden, de werkzaamheden van het bestuur , de vergaderingen, de wij ze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

 1. Wij ziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de leden.
 2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij dit door de wet of statuten wordt toegestaan

 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Zuid-Scharwoude, ten dage in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben zij eenparig verklaard van de in- houd van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens na beperkte voorlezing is deze akte door de comparanten en mij notaris, onder ekend.

( get. ) J.C. Boontjes; G. U. Henselman —de Wit; W. Boon.

VOOR

Aanmelden voor nieuwsbrief