Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen naar verwachting vanaf 22 juni bij het UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De komende week werkt het UWV hard aan het inrichten en testen van het aanvraag- en uitkeringsproces. De voorwaarden voor de regeling zijn op 11 juni gepubliceerd.
Voor wie?
Door bijv. de referte-eis in de werkloosheidswet (WW) en de vermogens- en partnertoets in de bijstand, is er een groep werknemers van wie weliswaar de inkomsten wegvallen, maar die geen recht heeft op een uitkering. Het gaat daarbij vooral om flexwerkers – met name oproepkrachten en uitzendkrachten – die, door hun flexibele arbeidscontract, minder beschermd zijn dan werknemers met een vast contract. De TOFA is bedoeld als vangnet voor mensen die vanwege de coronacrisis een forse terugval hebben in hun inkomen, geen aanspraak kunnen maken op WW, bijstand of een andere socialezekerheidsregeling en een tegemoetkoming nodig hebben als bijdrage in de kosten van hun levensonderhoud.
Voorwaarden?
Wie in februari meer dan € 400 aan bruto-inkomsten (drempelbedrag) had en in april meer dan de helft daarvan is verloren, komt in aanmerking voor een eenmalige, vaststaande bruto tegemoetkoming van € 550 per maand voor de maanden maart, april en mei. Let op. De aanvrager mag in deze periode geen uitkering hebben ontvangen. Tip. Zowel het drempelbedrag als het tegemoetkomingsbedrag zijn op verzoek van de Tweede Kamer lager dan in het oorspronkelijke kabinetsvoorstel. Hiermee wordt de groep mensen die aanspraak maakt op de regeling verruimd en komen er onder andere meer studenten voor in aanmerking. Samengevat is er recht op de TOFA voor degene die:
• als werknemer in februari 2020 ten minste € 400 aan loon heeft genoten;
• als werknemer in maart 2020 ten minste € 1 aan loon heeft genoten;
• op 1 april 2020 18 jaar of ouder was, maar de pensioengerechtigde leeftijd nog niet had bereikt;
• in april 2020 ten minste 50% minder loon heeft genoten in vergelijking met het genoten loon in februari 2020, met dien verstande dat het percentage naar boven wordt afgerond op hele procenten;
• in april 2020 ten hoogste € 550 aan loon heeft genoten;
• schriftelijk verklaart als gevolg van geleden inkomensverlies de tegemoetkoming nodig te hebben als bijdrage in de gebruikelijke kosten van het levensonderhoud; en
• schriftelijk verklaart over de periode april 2020 geen loondervingsuitkering of een uitkering op grond van hoofdstuk 3 of artikel 78f van de Participatiewet toegekend te hebben gekregen, dan wel een naar aard en strekking vergelijkbare uitkering toegekend te hebben gekregen op grond van een buitenlandse wettelijke regeling.
Wat is de tegemoetkoming?
• De tegemoetkoming wordt toegekend over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.
• De tegemoetkoming bedraagt per kalendermaand bruto € 550
Aanvragen?
Het UWV stelt op aanvraag vast of het recht op de tegemoetkoming bestaat.
Een aanvraag wordt door middel van een door het UWV beschikbaar gesteld formulier ingediend vanaf 22 juni 2020 tot en met 12 juli 2020.
In de aanvraag worden in ieder geval de volgende gegevens van de aanvrager vermeld:
• a. het burgerservicenummer;
• b. de geboortedatum;
• c. het telefoonnummer; en
• d. het bankrekeningnummer waarop de tegemoetkoming kan worden uitbetaald, met dien verstande dat indien er sprake is van een buitenlands bankrekeningnummer tevens de volgende gegevens worden vermeld: het BIC-nummer, de bankcode, de naam en de vestigingsplaats van de bank.
In de aanvraag worden tevens de voornoemde verklaringen opgenomen.

Flexwerkers, studenten en oproepkrachten komen onder voorwaarden in aanmerking voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Deze bedraagt van 1 maart tot en met 31 mei maximaal € 500 per maand. De aanvraag geschied via het UWV en zal naar verwachting op 22 juni worden opengesteld tot en met 12 juli 2020.

Publicatiedatum: 12-06-2020

Aanmelden voor nieuwsbrief