De colleges van Langedijk en Heerhugowaard hebben het herindelingsadvies voor het samengaan van beide gemeenten vastgesteld. Met het vaststellen van dit document is een bestuurlijke fusie op 1 januari 2022 weer een stap dichterbij. In het advies wordt uitgegaan van een ongedeelde fusie, dus inclusief Sint Pancras en Koedijk. De naam van de nieuwe gemeente, Dijk en Waard, is opgenomen in het herindelingsadvies. Het advies wordt op 11 maart besproken in de gezamenlijke raad van Langedijk en Heerhugowaard. Daarna nemen beide gemeenteraden zelfstandig het besluit.

Het herindelingsadvies is aangepast naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het herindelingsontwerp. Een belangrijk onderdeel is het kernenbeleid. Het kernenbeleid is een op dorpen- en wijken afgestemd beleid voor de gehele nieuwe gemeente. Hiermee is nu al een start gemaakt in Sint Pancras en Koedijk. De colleges willen hiermee tegemoet komen aan de zorgen en wensen die in deze dorpen leven. Tegelijkertijd biedt het ook perspectief voor een robuuste nieuwe gemeente waarin sterke dorpen en wijken met een eigen karakter gewaarborgd blijven en worden versterkt.

Voorbeelden van onderwerpen die in het kernenbeleid een plek kunnen krijgen en met inwoners bespreekbaar kunnen worden gemaakt zijn onder andere groenonderhoud en verkeer. Of met elkaar bepalen welke voorzieningen en accommodaties in een kern belangrijk worden gevonden. Dit soort punten kunnen onderdeel worden van een agenda waaraan organisaties, inwoners en de gemeente samen vorm geven via het kernenbeleid. Daarbij staat de inwoner centraal en die mag geen last ervaren van gemeentegrenzen. Deze aanpak geldt voor elk dorp, wijk of buurt in de nieuwe gemeente.

Het herindelingsontwerp lag van 9 oktober 2019 tot en met 12 december 2019 ter inzage. In deze periode kon iedereen een zienswijze indienen. Op het herindelingsontwerp zijn 75 zienswijzen ingediend, waaronder 68 van inwoners en organisaties en 7 van omliggende gemeenten. De zienswijzen van inwoners waren alle afkomstig uit Langedijk en met name van inwoners uit Sint Pancras en Koedijk. Uit Heerhugowaard zijn geen zienswijzen ontvangen.
Het aantal zienswijzen, de inhoud van de consultatierondes en de gevoerde gesprekken, mede in het licht dat we gezamenlijk ruim 85.000 inwoners hebben, maakt dat de colleges concluderen dat deze herindeling op een breed draagvlak mag rekenen.

Inhoud van de zienswijzen
De omliggende gemeenten lieten in hun zienswijzen weten van mening te zijn dat de fusie tussen de gemeenten een goede stap is. Alkmaar verwoordt een afwijkend standpunt voor wat betreft de kernen Sint Pancras en Koedijk.
De zienswijzen van inwoners uit Koedijk richten zich met name op de geografische ligging van het dorp (tegen Alkmaar), ontevredenheid over de dienstverlening/communicatie van de gemeente en de manier waarop het fusieproces is verlopen. Dit is ook de strekking van het deel van de zienswijzen dat is ingediend door inwoners uit Sint Pancras die zich uitspreken tegen de herindeling zoals deze wordt voorgesteld. Het andere deel van de zienswijzen uit Sint Pancras is positief over de fusie, met argumenten als dat het overgaan van Sint Pancras naar Alkmaar niet in het belang is van de inwoners en bedrijven in de nieuwe gemeente en de medewerkers van beide gemeenten. Of het argument dat men gevoelsmatig meer binding ervaart met Alkmaar maar rationeel kiest voor Heerhugowaard. Sommige indieners geven tevens aanbevelingen mee.
Alle zienswijzen zijn van een reactie voorzien. Deze zijn gebundeld in een reactienota.

Vervolg
Het herindelingsadvies met daarin de reactienota is in te zien op www.heerhugowaard.nl/herindelingsadvies en www.gemeentelangedijk.nl/herindelingsadvies. Het advies wordt op 11 maart behandeld in de gezamenlijke fusieraad. Daarna nemen beide gemeenteraden een besluit en volgt een procedure via de provincie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de ministerraad, de Raad van State, Tweede Kamer en Eerste Kamer. Naar verwachting is de nieuwe gemeente dan op 1 januari 2022 een feit.

Publicatiedatum: 14-02-2020

Aanmelden voor nieuwsbrief