Per 1 juli 2017 verandert de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbowet. Werkgevers moeten gaan werken met een basiscontract en werknemers krijgen meer rechten om een bedrijfsarts te raadplegen. De wijziging van de Arbowet heeft onder meer gevolgen voor de rol van de bedrijfsarts en de werkgever. Het doel van de gewijzigde Arbowet is: werknemers en werkgevers beter betrekken bij het arbobeleid. De wijzigingen op een rij.

De overheid heeft in de Arbowet nu regels opgesteld voor contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers. Het zogeheten ‘basiscontract’ moet misverstanden rondom de zorg voor personeel voorkomen. In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts. Er staat duidelijk in bij welke taken jij als werkgever ondersteund moet worden door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Het gaat om enkele taken die al bekend waren, aangevuld met de bepalingen uit de vernieuwde Arbowet (zie hieronder).

Naast de basisafspraken kun je zelf extra maatwerkafspraken vastleggen in een contract met de bedrijfsarts of arbodienst. Meer weten over het basiscontract? Bekijk een animatievideo over het basiscontract op Aboportaal.nl en/of download de factsheet basiscontract.

Second opinion
Een werknemer heeft per 1 juli 2017 het recht om de bedrijfsarts te spreken. Als hij twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts, mag de werknemer nu ook om een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen. Jij als werkgever moet dit mogelijk maken en betalen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een inloopspreekuur op een handige locatie, waarbij je werknemers makkelijk de bedrijfsarts kunnen opzoeken.

Klachtenregeling
In de wetswijziging zijn ook eisen gesteld aan de dienstverlening van de arbodienst of bedrijfsarts. Als de arbodienst of bedrijfsarts zich niet aan de regels houdt of als de behandeling niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd, kun jij of je werknemer dit melden via een onafhankelijke klachtenregeling. De arbodienst of bedrijfsarts moet jou hierop wijzen. De arbodienst of bedrijfsarts krijgt ook meer ruimte om goede zorg te leveren. De arts of specialist krijgt het recht om de werkplek te bezoeken van iedere werknemer. Ook mag de deskundige in overleg gaan met een personeelsvertegenwoordiger of de ondernemingsraad. De arts moet beroepsziekten melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Inspectie SZW controleert
In de nieuwe Arbowet staat dat de Inspectie SZW een grotere rol krijgt. Als je als werkgever geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst hebt afgesloten, kan de Inspectie SZW jou een boete opleggen. Als er wel een contract is, mag de Inspectie SZW de inhoud controleren. Als de regels worden overtreden, kun je als werkgever en/of arbodienst een boete krijgen.

Preventiemedewerker
Je personeel krijgt (via de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging) instemmingsrecht bij de keuze van een preventiemedewerker. Je werknemers hebben hier direct belang bij, omdat de preventiemedewerker een centrale rol heeft bij het zorgen voor goede werkomstandigheden en het werken aan duurzame inzetbaarheid.

Publicatiedatum: 28-04-2017

Aanmelden voor nieuwsbrief